Ons kindcentrumplan

Ambities centraal

KC De Kerkuil heeft serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit.
In ons kindcentrumplan nieuwe stijl wil Blosse (ons bestuur) en KC De Kerkuil (onderwijs) laten zien:

  • wat KC De Kerkuil (onderwijs) zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit)
  • hoe KC De Kerkuil (onderwijs) wilt voldoen aan de basiskwaliteit.

De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen (deze is verankerd in de wet).

Voor de eigen kwaliteitsambities van Blosse en KC De Kerkuil vormt het kindcentrumplan de basis.

Neemt u gerust een kijkje in ons Kindcentrumplan 2021-2025


Ouderbetrokkenheid

We doen het samen
In onze visie staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Onze visie begint met de driehoek school-ouder-kind.

Partner bij ontwikkeling
U bent als ouder ontzettend belangrijk. We hebben u nodig als partner om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Wist u dat het wetenschappelijk bewezen is dat uw betrokkenheid en interesse bijdraagt aan de groei van uw kind? U kunt dat doen door te praten over school, te helpen bij huiswerk en belang te hechten aan de inzet van uw kind.

IPC

Onze leerlingen gaan ieder schooljaar aan de slag met vijf nieuwe, overkoepelende thema's waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.


Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Wij op de Kerkuil zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Het streven is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Het IPC-curriculum

Hoe ziet het IPC-curriculum er in de klas uit? En de allerbelangrijkste vraag: hoe leren kinderen met IPC?

IPC-Units

Het IPC-curriculum werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Kanjer training

Wij geven kanjertraining. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Dit zijn onze doelen:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. Bovendien besteedt de methode aandacht aan actief Burgerschap.


Kijk hier voor informatie over de Kanjertraining en informatie over de oefening Motor en Benzinepomp.

Cultuur

Culturele vorming is een belangrijke pijler van onze maatschappij.
Cultuur is wat de mens schept.
Musea, orkesten, theater, kunstmanifestaties, popmuziek allemaal voorbeelden van cultuurvormen zoals we die in Nederland kennen.
Op de Kerkuil kiezen we voor het belang van cultuur bij de brede ontwikkeling van de kinderen.
Na hun jaren op De Kerkuil hebben kinderen zich creatief gevormd en ontwikkeld, doordat we ze zoveel mogelijk kunst- en erfgoedvormen laten ervaren.
Bijvoorbeeld binnen vieringen, het voorbereiden van presentaties en binnen IPC thema’s.
Hiervoor wordt ruimte gecreëerd in het programma en geïnvesteerd in scholing en bevoegde leerkrachten.
Op dit moment zijn er vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid en sport en spel.

  • We willen dat kinderen creatief kunnen denken en handelen, en dit op meerdere vlakken en gebieden.
  • We willen dat dit voor de kinderen toepasbaar is in de toekomst.

Culturele vorming is daarom een belangrijke pijler van De Kerkuil.