Medezeggenschapsraad

Even voorstellen

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid en processen van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR van De Kerkuil bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

Taken & bevoegdheden

Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet op medezeggenschap, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. Zo moet de MR instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan school. De MR adviseert over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, een belangrijke verbouwing van de school en aanstelling van de schoolleiding. De MR richt zich dus op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.

Hebt u vragen, opmerkingen of onderwerpen die u op de agenda wilt zetten stuur ons dan even een e-mail medezeggenschap@dekerkuil.nl of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

Inzet

De MR vergadert één keer in de 6 weken op dinsdagavond. Onze vergadermomenten zijn in de jaarkalender opgenomen. De voorzitter van de MR maakt voorafgaand aan de vergadering een agenda in overleg met de schooldirectie. De directie is ook op de MR vergadering aanwezig om in overleg te treden met de MR voor advies of instemming. Doorgaans zijn vergaderingen van de MR open voor publiek. Het is wel raadzaam om uw eventuele bezoek aan de MR, of mogelijke inbreng, vooraf aan te geven via het eerder genoemde e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Personeels- en oudergeleding van de MR

Ons email-adres: medezeggenschapsraad.dekerkuil@blosse.nl